+421 905 666 020 | info@flexidom.eu
Mobilne domy a stavebne povolenie

Jedna z častých otázok je, či na osadenie mobilného domu je, alebo nie je potrebné stavebné povolenie a ako je to s územným rozhodnutím. Najprv sa pozrime na niekoľko pojmov.

ČO JE TO STAVEBNÝ ZÁKON?
Zákon z 27. apríla 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (iné názvy: Stavebný zákon, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku) je zákon, ktorý právne vymedzuje základné úlohy a povinnosti účastníkov stavby.

ČO JE TO STAVEBNÉ POVOLENIE?
Stavebné povolenie je dokument, ktorý je nutné vybaviť pri akejkoľvek stavbe nehnuteľnosti nad 25m². O stavebné povolenie treba žiadať aj pri rozsiahlejšej rekonštrukcii, alebo zmene stavby. V niektorých prípadoch stavebné povolenie nie je nutné. Stačí, ak sa stavebnému úradu predloží plán stavby, či rekonštrukcie.

ČO JE TO STAVBA?
Občiansky zákonník: 
Podľa Občianskeho zákonníka je nehnuteľnosťou len stavba spojená so zemou pevným základom.

Stavebný zákon:
V stavebnom zákone (zákon č. 50/1976 v platnom znení) dlhý čas definícia stavby chýbala. Dnes ale obsahuje v § 43 definíciu: Stavba je stavebná konštrukcia postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, ktorá je pevne spojená so zemou alebo ktorej osadenie vyžaduje úpravu podkladu. Pevným spojením so zemou sa rozumie a) spojenie pevným základom, b) upevnenie strojnými súčiastkami alebo zvarom o pevný základ v zemi alebo o inú stavbu, c) ukotvenie pilótami alebo lanami s kotvou v zemi alebo na inej stavbe, d) pripojenie na siete a zariadenia technického vybavenia územia, e) umiestnenie pod zemou.

ČO JE TO MOBILNÝ DOM?
Mobilné domy sú vyrábané podľa európskej normy EN 1647 schválenej Európskym výborom pre normalizáciu CEN (Comité Európéen de Normalisation) dňa 14.10. 2014. Členovia CEN sú povinný udeliť európskym nornám postavenie národnej normy. Slovensko prijalo túto normu pod označením STN EN 1647.

Čo je to teda vlastne mobilný dom? Slovné spojenie mobilný dom je oxymoron. Podľa technickej normy STN EN 1647 ide o Obytné vozidlo na voľný čas – Karavanový mobilný domov, obytné vozidlo na voľný čas s možnosťou presunu, ktoré nevyhovuje požiadavkám na konštrukciu a používanie ako cestné vozidlo s vlastným jazdným pohonom a je určené na dočasné alebo sezónne používanie. 

Je to VOZIDLO (VÝROBOK), ktorý sa vyrába podľa európskej normy bezvýhradne prijatej aj na Slovensku STN EN 1647, ktorého konštrukcia nebola postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov, jeho osadenie nevyžaduje úpravu podkladu a po osadení nie je pevne spojené so zemou. Preto ho nie je možné považovať za stavbu v zmysle stavebného zákona. 

Nakoľko nevyhovuje požiadavkám na konštrukciu a používanie ako cestné vozidlo s vlastným jazdným pohonom, nepotrebuje ani STK. 

Na umiestnenie mobilného domu nie je potrebné stavebné povolenie, nakoľko to nie je stavba postavená stavebnými prácami zo stavebných výrobkov a nie je pevne spojený so zemou. Mobilný dom je vozidlo a na vozidlá sa neuplatňuje stavebný zákon. 

ČO JE TO ÚZEMNÝ PLÁN OBCE?
Územný plán obce určuje rozmiestnenie jednotlivých funkcií na území obce, vo všeobecnosti hovorí o možnostiach využitia územia, jeho organizácii, a zabezpečení plánovaných a uvažovaných funkcií, dopravného a technického vybavenia územia. Neoddeliteľnou  súčasťou je otázka životného prostredia, vo všetkých jeho zložkách, s cieľom vytvárať kvalitné a prijateľné podmienky života pre všetkých obyvateľov.
Preverte si, aký je možný účel využitia vášho pozemku podľa platného územného plánu. Túto informáciu získate z tzv. ÚPI (územnoplánovacia informácia). Okrem toho ÚPI slúži aj na účely majetkovoprávneho vysporiadania, pre účely finančných inštitúcii (predkladá sa banke v prípade žiadosti o úver), alebo pre účely konania o vyňatí plôch z poľnohospodárskej pôdy. Žiadosť o ÚPI (územnoplánovaciu informáciu) sa podáva na obecnom / miestnom stavebnom úrade. Vo väčšine prípadov je vzor žiadosti dostupný na stránke daného úradu a podáva sa buď osobne alebo emailom.

ČO AK POTREBUJEM POPISNÉ ČÍSLO NA MOBILNÝ DOM?
Aj s týmto vieme pomôcť a pripraviť dokumentáciu pre stavebné povolenie na mobilné domy Arktik, WoodModern, Office, či Hotel. Neváhajte nás v tejto veci kontaktovať. 

2 Comments

 1. Tichý
  01.08.2023 at 7:37 am

  Dobrý deň, mám zistené informácie o ÚZEMNOM PLÁNE OBCE, že v lokalite, kde chcem umiestniť mob. dom je povolené stavať rodinné domy. Pozemok je vedeny na katastri ako orná pôda, nachádza sa v intraviláne obce.
  Preto sa chcem opýtať, či si môžem na pozemku umiestniť mob. dom bez stavebného povolenia?

  Ďakujem za odpoveď.
  S pozdravom Tichý

  • Flexidom.eu
   01.08.2023 at 11:26 am

   Dobrý deň pán Tichý.

   Áno, je to možné. Viac informácií sme Vám odoslali emailom.
   Ďakujeme za Váš záujem o naše celoročné mobilné domy.
   Peter

Pridať komentár

Your email address will not be published. Required fields are marked *